Monthly Archives: Grudzień 2013

14. spotkanie – Informatyka w epoce ponowoczesnej

Alfredo_Marcos

Alfredo Marcos (ur. 1961)

Tematem kolejnego spotkania (12 grudnia 2013 r.) była dyskusja nad koncepcją współczesnej informatyki w ujęciu hiszpańskiego filozofa Alfredo Marcosa. Referat przybliżający tezy Marcosa zawarte w jego książce Filozofia nauki. Nowe wymiary (2012) wygłosił P. Polak.  Po referacie odbyła się dyskusja, w której poddano krytycznej ocenie koncepcje Marcosa, podkreślano dobre wyczucie współczesnych problemów informatyki oraz znaczenie jego pracy na gruncie filozoficznej refleksji nad nauką.

Autoreferat

Marcos w swej pracy przedstawił interesującą diagnozę współczesności, jako czasu, w którym zanegowano podstawowe wartości tworzące kulturę czasów nowożytnych. Współczesność nazywa on „ponowoczesnością”, nie zgadza się jednak, aby utożsamiać ją z myśleniem postmodernistycznym, który nazwał za Holtonem „stylem zmierzającym do myślenia słabego”. Receptą na przezwyciężenie postomodernistycznego pesymizmu ma być swoista kompilacja pomysłów XX-wiecznych fallibilistycznych filozofów nauki (Popper, Pierce) oraz klasycznych pomysłów Arystotelesa poddanych zabiegom reinterpretacyjnym. W ten sposób Marcos zbudował zarys nowej filozofii nauki, jako działu filozofii praktycznej, a fundamentalną jej koncepcją jest roztropność naukowa.

Naukę opisuje Marcos z użyciem pojęć teorii systemów, podkreśla raczej potrzebę współdziałania i sieciowych interakcji zamiast nowożytnego dążenia do demarkacji poszczególnych dyscyplin. Z takiej perspektywy informatyka ukazuje nowe, interesujące perspektywy badawcze. Przede wszystkim traktuje on tę dziedzinę jako naukę o systemach informacji (podobnie jak W. Marciszewski i P. Stacewicz). W takim ujęciu informatyka, która zajmuje się głównie społecznie funkcjonującymi systemami przetwarzania informacji, przeobraża się w dyscyplinę nauk społecznych. Marcos zwrócił również uwagę na aspekty metodologiczne, aksjologiczne i pojęciowe informatyki, które powinny stać się przedmiotem namysłu filozofów nauki. Warto krytycznie przemyśleć pomysły Marcosa, gdyż stanowią one interesujący punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju filozoficznej refleksji nad nauką.

Dla zainteresowanych: Prezentacja_do referatu o informatyce ponowoczesnej_(grudzień_2013). Niebawem ukaże się recenzja omawianej pracy Marcosa rozwijająca niektóre przedstawione tu wątki.

Alfredo_Marcos-Filozofia_naukiUczestnicy spotkania:

  1. R. Janusz
  2. P. Polak
  3. P. Gumułka
  4. J. Bugajski
  5. A. Sarosiek
  6. S. Wilk

12. spotkanie

21 listopada w Akademii Ignatianum odbyło się kolejne spotkanie human-brain-projectgrupy. W  jego trakcie Anna Sarosiek wygłosiła referat „Human Brain Project – neuromorficzny system inteligentny?” Wywołał on ciekawą dyskusję, dotyczącą założeń twórców projektu i skutków, które wyniknąć mogą po jego powstaniu.

W spotkaniu uczestniczyli:

R. Janusz

P. Polak

R. Piechowicz

M. Wilkowska

P. Urbańczyk

S. Wilk

P. Gumułka

J. Bugajski

A. Sarosiek

Human Brain Project to finansowane przez Unię Europejską prace nad stworzeniem działającego modelu ludzkiego mózgu. Badania są koordynowane przez Henry’ego Markrama, w Politechnice w Lozannie (EPFL), w Szwajcarii. Ponadto uczestniczy w nich 135 innych grup badawczych z całej Europy.

Główną ideą twórców projektu jest mapowanie mózgu, niemożliwe z przyczyn etycznych lub technicznych przy pomocy metod eksperymentalnych. Badacze mają nadzieję odkryć szczegółowe mechanizmy działające na każdym poziomie (geny, komórki, układy) i ostatecznie prowadzące do poznania i zachowania. Liczą również na to, że w dłuższej perspektywie, model pozwoli na symulowanie chorób psychicznych, co ma doprowadzić do rozwoju badań medycznych, projektowania zabiegów i zindywidualizowanego leczenia, a tym samym do zmniejszenia ludzkiego cierpienia związanego z chorobą i kosztami ponoszonymi w jej trakcie. Istotnym celem projektu jest powstanie nowych neuromorficznych metod obliczeniowych, które mogłyby doprowadzić do zmiany paradygmatu w informatyce i rozpocząć nową erę badań nad systemami inteligentnymi.

Projekt budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Najważniejsze z nich dotyczą źródeł mocy obliczeniowej, którymi obecnie nie dysponujemy. Pojawiają się również pytania, które zmuszają nas do zastanowienia się, czy wyizolowany od ciała i środowiska model będzie mógł właściwie funkcjonować.