Monthly Archives: Grudzień 2014

22. spotkanie – maszyna a organizm

Charles Sanders Peirce

Kolejne spotkanie grupy odbyło się 18 grudnia w murach Akademii Ignatianum. W jego trakcie, Adam Kłóś wygłosił referat poświęcony biosemiotycznym perspektywom sztucznej inteligencji.

Referent przybliżył zebranym semiotyczną teorię Charlesa Sandersa Peirce’a. Na początku przedstawił konstrukcję aparatu semiotycznego. Wskazał na rodzaje znaków, budowę pojęciowej triady, oraz proces semiozy, podczas którego zachodzi przekształcenie symboli. Następnie Adam Kłóś zastanawiał się, jakie właściwości charakteryzują umysł rozpatrywany  w świetle koncepcji Peirce’a i co odróżnia go od maszyny.Starał się dowieść, że istnieje możliwość odtworzenia ludzkiej struktury kognitywnej w sztucznym systemie przy pomocy konceptualnych grafów prezentowanych przez Johna F. Sowę (będących rozwinieciem egzystencjalnych grafów Peirce’a). Taki zapis logiczny pozwala na zapisanie nawet bardzo trudnych twierdzeń. Istnieje zatem szansa na stworzenie sztucznej sieci semantycznej, uwzględniającej ugruntowane symbole i nadającej kontekst przetwarzanej przez maszynę informacji.

Przedstawiony referat wywołał ciekawą dyskusję na temat powstawania znaczenia w sztucznych systemach.

W spotkaniu uczestniczyli:

  1. P. Polak
  2. A. Kłóś
  3. P. Gumułka
  4. A. Sarosiek

Homo informaticus 2.0

by geralt

CC0 (Public Domain) by geralt

David Bolter przeszło 30 lat temu postawił tezę, że komputer jest najlepszą syntezą nauk ścisłych i humanistyki. Z oceną tą można polemizować, ale z pewnością warto podkreślić, że informatyka w niepostrzeżony sposób przesiąknęła do różnorodnych sfer naszego życia. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez nowych mediów, bez sieci, bez komputerów, a przecież technologie te są stosunkowo młode.

Gwałtowny rozwój technologii informatycznych i kolonizowanie przez nie różnych sfer naszego życia domaga się szerokiej, interdyscyplinarnej refleksji. Filozofia informatyki staje się więc najmłodszą i najszybciej rozwijającą się dziedziną filozoficzną. Obraz filozoficzny musi rozwijać się w bliskości innych nauk, zatem dobrze, że w Polsce pojawiają się interdyscyplinarne konferencje pozwalające wspólnie zastanowić się nad informatyką, jej fundamentami, jej wpływem na życie jednostek i społeczeństw.

Warto stawiać pytania o conditio humana w kontekście informatyzacji życia. Czy będziemy umieli znaleźć intelektualne ramy dla dokonujących się przemian i opanować je? Czy też nasze życie zostanie poddane pod kontrolę programów, które w obiektywistyczny sposób będą rozstrzygać nasze ludzkie problemy. Czy naszą przyszłością jest bycie sterowanym przez komputery? Innymi słowy, czy technologie komputerowe są zagrożeniem czy szansą dla humanizmu?

Te i inne kwestie były przedmiotem dyskusji podczas spotkania, które odbyło się 12 grudnia 2014 r. w Poznaniu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zebrać liczniejszą reprezentację naszej grupy, a konferencje staną się okazją do rozwoju współpracy na gruncie wspomnianej dziedziny.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie organizatorów, warto zapoznać się też z programem konferencji.