Author Archives: mateuszhohol

Spotkanie inauguracyjne

Informujemy, że 24 kwietnia 2012 r. odbyło się w Akademii Ignatianum w Krakowie inauguracyjne spotkanie grupy badawczej poświęconej filozoficznym zagadnieniom informatyki (philosophy of computer science).

Celem grupy jest rozwój badań filozoficznych inspirowanych szeroko rozumianą informatyką (odwołujemy się tutaj do pierwotnego znaczenia tego terminu w j. polskim, będącego odpowiednikiem angielskiej nazwy computer science). Ten dział nauki leżący na pograniczu nauk ścisłych i technicznych stanowił w przeszłości inspirację dla rozważań filozoficznych prowadzonych m.in. w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych. Obecnie w Polsce brakuje jednak wciąż interdyscyplinarnego forum współpracy grupującego filozofów i naukowców zajmujących się praktycznymi aspektami informatyki (computer science), przez co filozoficzna refleksja nad tą dziedziną rozwija się z trudem.

Program badań w ramach grupy ma być kontynuacją wcześniejszych prac podejmowanych uprzednio w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych. Celem grupy jest poszerzenie zakresu tematycznego badań i twórcze nawiązanie do współczesnych badań z tej dziedziny prowadzonych w innych ośrodkach. Zgodnie z tradycją uprawiania filozofii w ramach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych podejmowane też będą badania o charakterze historycznym. Działalność grupy realizować się będzie poprzez referaty i dyskusje, sprawozdania z prac w innych ośrodkach oraz publikacje o charakterze naukowym. Grupa prowadzić będzie portal z informacjami o pracach grupy i z materiałami dotyczącymi filozofii informatyki.

W pracach grupy obok członków zwykłych (pracownicy naukowi i doktoranci) uczestniczyć będą mogli również studenci (jako słuchacze z prawem wygłoszenia referatu). Słuchacze mogą być zgłaszani przez każdego z członków grupy, a wypisywani są z grupy po nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

W wyniku dyskusji podczas spotkania inauguracyjnego wyłoniły się następujące kierunki badań:
1. Struktury sensu (sensotwórcze) w informatyce i w filozofii
2. Filozoficzne zagadnienia sztucznej inteligencji
3. Filozoficzne zagadnienia problemu obliczalności
4. Filozoficzne aspekty historii informatyki

Członkowie grupy obecni na spotkaniu inauguracyjnym (w kolejności alfabetycznej):

  • M. Hohol
  • R. Janusz
  • M. Karolczak
  • M. Ogiela
  • R. Piechowicz
  • P. Polak
  • M. Wilkowska

Ustalono, że na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 24 czerwca 2012 r. o godz. 18:30  referat wygłosi R. Janusz.