Category Archives: logika

29. spotkanie – Ontologia informacji. Wybrane idee Krzysztofa Turka

ontology18 listopada odbyło się kolejne spotkanie grupy badawczej. Poświęcone zostało formalnej ontologii informacji. Roman Krzanowski przedstawił referat pt. Ku formalnej ontologii informacji. Wybrane-idee Krzysztofa Turka.

Mimo, że istnieje wiele teorii dotyczących ontologii świata lub konkretnych zjawisk, teorie przedstawiające ontologie informacji, należą do rzadkości. Brak odpowiedniej reprezentacji tego problemu jest spowodowany prawdopodobnie faktem, że pojęcie informacji związane jest mocno z telekomunikacją i informatyką. Badacze teorii informacji nie dostrzegają istoty informacji w rzeczywistym, otaczającym człowieka świecie.

Roman Krzanowski podczas swojego wykładu zaprezentował jedną z możliwości rozważania charakteru ontologii informacji. Wskazał, że aby taka ontologia została odpowiednio przyjęta, musiałaby poddawać się logicznej formalizacji. Próbę przedstawienia idei odnajdujemy w pomysłach Krzysztofa Turka. Turek zaproponował przyjęcie  teorii ontologii informacji jako koncepcję ściśle związaną z filozofią przyrody. Uznał, że to podejście może okazać się brakującym ogniwem w zestawie aksjomatów teorii mnogości. Prelegent przedstawił propozycje zbudowania formalnej ontologii informacji, która zawierałaby zarówno filozoficzną interpretację jak i reprezentację logiczno-formalną.

Wpis został przygotowany przy pomocy Romana Krzanowskiego.


imagesTowards a Formal Ontology of Information. Selected Ideas of Krzysztof Turek

by Roman Krzanowski

There are many ontologies of the world or of specific phenomena such as time, matter, space, and quantum mechanics. However, ontologies of information are rather rare. One of the reasons behind this is that information is most frequently associated with communication and computing, and not with ‘the furniture of the world’.

But what would be the nature of an ontology of information? For it to be of significant import it should be amenable to formalization in a logico-grammatical formalism. A candidate ontology satisfying such a requirement can be found in some of the ideas of K. Turek, presented in this paper. Turek outlines the ontology of information conceived of as a part of nature, and provides the ‘missing link’ to the Z axiomatic set theory, offering a proposal for developing a formal ontology of information both in its philosophical and logico-grammatical representations.

Filozofia w logice i informatyce – zaproszenie do dyskusji

Zapraszamy do dyskusji internetowych wokół referatów związanych z pierwszą edycją konferencji „Filozofia w logice i informatyce„. Ten nowoczesny sposób – mamy nadzieję – pozwoli na przedłużenie konferencji i uzupełnienie jej.

Pod adresem http://calculemus.org/fli/dyskusje/ istnieje możliwość włączenia się w dyskusje wokół wybranych referatów. Jeśli chcieliby Państwo podjąć dyskusję nad innymi referatami członków naszej grupy, prosimy o kontakt.

calculemuspw1

28. spotkanie – Języki programowania a języki naturalne

21 października odbyło się kolejne spotkanie członków grupy. Tym razem zostało poświęcone językom programowania.

UntitledReferat pt. Cyfrowe abecadło. Czyli: jak „rozmawiać” z komputerem? wygłosił Wojciech Zasada. W swoim wykładzie przedstawił historię powstawania języków sformalizowanych. Przybliżył słuchaczom idee implementacji języka naturalnego do języka symbolicznego. Przedstawiając drogi rozwoju języków symbolicznych, pokazał, w jaki sposób starano się określić zasady kierujące nie tylko syntaktyką, lecz również semantyką i pragmatyką języka. Podkreślił również, że wyrażenia komputerowe nie są zwykłymi odpowiednikami słów w jakimkolwiek języku. W dalszym ciągu rozważań nad autonomicznym językiem nauki, prelegent podjął problem budowy syntetycznego języka, który mógłby zostać powszechnie zrozumianym odpowiednikiem języka potocznego.

Po referacie, między uczestnikami, wywiązała się dyskusja dotycząca prób opisu języka naturalnego przez język programowania. Podjęto też pytanie W. Zasady o ontologię języka programowania.

Datę następnego spotkania ustalono na 18 listopada bieżącego roku.


28. meeting – Programming languages and natural languages

Next meeting of the group took place at October 21. This time it was dedicated to programming languages.

Wojciech Zasada gave the lecture entitled: Digital alphabet. How „to talk” with the computer?Untitled

In his speech he presented the history of the formation of formalized languages. He brought to the audience ideas of implement natural language into symbolic language. Within presentation W. Zasada showed developments of symbolic language attempts were made to lay down language’s rules on semantics and pragmatics. He also stressed that computing expressions are not ordinary equivalents of notions in the natural language. In further consideration of the autonomous language of science the speaker raised the issue of building a synthetic language that can be commonly understood as the equivalent of colloquial language.

After lecture participants discussed concerning attempts to describe natural language by synthetic language. They also debated the ontology of programming language.

Date of the next meeting was set for November18.

11. spotkanie.

Structure_Paris_les_HallesSpotkanie inaugurujące nowy cykl po przerwie wakacyjnej odbyło się, wedle tradycji, w Akademii Ignatianum, 17 października b. r. Jego uczestnikami byli:

1. R. Janusz
2. R. Piechowicz
3. P. Polak
4. P. Urbańczyk
5. M. Wilkowska

Referat otwierający wygłosił dr Robert Piechowicz. Wystąpienie poruszało tematykę logiki wypowiedzi i problemów związanych z ich systematyzowaniem. Waga problemu jest o tyle duża, że wypowiedzi ludzkie osadzone są w kontekście, którego nie sposób ignorować przy tworzeniu takowego systemu logicznego. Oznacza to, że nie wystarczająca będzie analiza samych zdań wyciągniętych z kontekstu, w jakim[-ich] zostały wypowiedziane. Z tego względu można oczekiwać, że prawa logiczne odnoszące się do zdań nie znajdą pełnego odzwierciedlenia w przypadku wypowiedzi. W celu nakreślenia szerszego tła dla omawianego problemu został zrekonstruowany oraz poddany krytyce system L-U stworzony przez Athanassiosa Tzuovarasa. Następnie przedstawiono oraz wskazano zasadnicze mankamenty systemu LI autorstwa Marka Tokarza. Ostatecznie pokazane były tezy dedukowalne z formalnego odpowiednika Maksymy Jakości (w sensie Grice’a) oraz zasugerowane braki występujące w tak pomyślanym systemie. Szersze omówienie referatu sporządzone przez samego prelegenta można znaleźć tutaj.

Regularne spotkanie grupy Filozofii w informatyce, planowane jest na dzień 21 listopada.

Na dzień 23 listopada 2013r., natomiast, planowane jest spotkanie gościnne u grupy PhilPhysGroup, która działa przy krakowskiej AGH.  Będzie to czas sporu filozofów z umysłami ścisłymi, który nastąpi podczas referatu prof. Krzysztofa Maślanki. Wykład będzie dotyczy obalenia stuletniej hipotezy Mertensa w teorii liczb przez A.M. Odlyzko i H. te Riele za pomocą komputera.